(Во понатамошниот текст како* Соработник*), веб портал на сопственикот http://mk.appbox.click/, нуди *Корисници* за да се склучи договор за користење на услуги достапни на http://mk.appbox.click/ мрежа (во во понатамошниот текст: *Договор*) за условите се нудат.

Овој договор е договорот за спојување, а неговите одредби се утврдени од страна на Изведувачот во согласност со позитивните законски прописи. Експресно се согласил да се придржуваат до овие правила и услови, корисникот ги прифаќа овој договор меѓу Корисникот и Изведувачот.

Овој документ е понуда на Изведувачот да било лице (во натамошниот текст *Корисник*) донесен од условите на оваа понуда за склучување на договор за користење на услугите кои ги нуди за условите.


1.УСЛОВИ И ДЕФИНИЦИИ

1.1. За целите на недвосмислено толкување на условите наведени подолу, се користи во следново значење:

1.1.1. Веб-страница - на веб-сајтот се достапни на Интернет, на следната адреса: http://mk.appbox.click/, за кои постојат соодветни услуги и методи на плаќање за користење на услугите.

1.1.2. Прифаќање на понудата - целосно и безусловно прифаќање на понудата, како следите чекорите наведени во Дел 3 од понудата. Прифаќање на понудата е Договорот.

1.1.3. Услуга - онлајн сервис (на интернет - игри), која е достапна на интернет, на следната адреса на веб-сајтот http://mk.appbox.click/.

1.1.4. Уметник / пристап викаат Страните.

1.2. Договорот може да ги користат условите не се дефинирани во Член 1.1 од Договорот. Во овој случај, на интерпретација на терминот ќе биде во согласност со текстот на Договорот. Во отсутство на јасна толкување на поимот во текстот на Договорот треба да го користат толкување на поимот кој е дефиниран во на прво место - законодавството на Изведувачот, во второ место - http://mk.appbox.click/ сајтот, а потоа општоприфатено толкување на одредбите.

2.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ.

2.1. Предмет на договорот е да им обезбеди на корисниците пристап до платните содржини (онлајн игра), во продолжение - "сервис"; која е претставена од страна на примените код преку СМС-порака.

3. Прифаќање на Договорот

3.1. Фактот на овластување во игра проект на корисникот потврдуваат дека имаат 18 години.

3.2. Фактот дека овластувањето (идентификација) на сајт на корисникот (внесете уникален кориснички ID на страната за регистрација (или) секое логирање), како и корисниците на услуги за плаќање и регистрација во играта е целосно и сигурно прифаќање на условите на овој Договор.

4. Услови за Користење

4.1. Корисникотмора да ги прифати условите на договорот се запознаени со овие услови и условите на овој договор.

4.2. Корисникот е единствено одговорен за одржување на доверливоста на податоците за регистрација (најава, лозинка) на корисникот. Сите дејства извршени со употреба на кориснички имиња, лозинки, корисникот треба да се смета од страна на корисникот. Корисникот е единствено одговорен за трети страни за дејствијата ,извршени со употреба на најавувања, лозинки. Изведувачот нема да биде одговорен за неовластено користење на кориснички имиња, корисник лозинка од трети страни.

4.3. Со прифаќањето на овој Договор, Корисникот се откажува од било коje побарување спрема изведувачот, доколку информациите дадени во сервис не е во согласност со нејзините специфични цели и очекувања.

4.4. Уметникот го задржува правото еднострано да го раскине пристапот на корисникот на веб-страница (целосно или делумно) во било кое време со или без известување од него и ако корисникот се следат за знаци на измама.

4.5. Услуги обезбедени од страна на Изведувачот се смета дека се во целост и со должно квалитет, ако во текот на периодот на користење на услугите кои не се презентирани валидно барање на Изведувачот во писмена форма.

4.6. На целосно или делумно некористење на корисниците на услугата за време на неговата служба според овој Договор се смета дека се извршени во целост.

5. ОБВРСКИ НА ИЗВЕДУВАЧОТ

5.1. Им обезбеди на корисниците со способноста да се користат услуги во согласност со Дел 4 од овој договор.

5.2. Чуваат тајноста на податоците доставени од страна на корисникот, и да не се пренесе информации за контакт во врска со тоа на трети лица, ако тоа не е во јавниот домен од страна на корисникот, и освен со судски налог или поинаку не е определено со закон.

5.3. Извести корисниците преку објавување на веб страницата на Изведувачот основни информации во врска со условите на службата.

5.4. Во обезбедувањето на услуги во рамките на Договорот за да им обезбеди на корисниците пристап до функционалноста на услуги со користење на корисничко име и лозинка, и Изведувачот нема да биде одговорен во случај на неможност да се користи функционалност на корисникот на услугата од причини вон контрола на Изведувачот.

5.5. Привремено да го прекине пристапот до услуги на клиентите за технички или други причини, отежнување на обезбедување на услуги за ликвидација на овие причини.

6. ОДГОВОРНОСТИ

Корисниците за правилно извршување на овој договор, корисникот е должен:

6.1. Не отворајте или пренесе на трети лица од своите податоци идентитет, кој може да овласти корисник на сајтот на Изведувачот.

6.2. Да не се користи услугата обезбедена од страна на изведувачот за комерцијални цели.

6.3 Придржувајте се до авторските права на изведувачите и на други иматели на правата не се копија или издаваат на трети лица било значителен дел од сајт содржина Изведувачот. Не користите Услугата со цел за кршење на авторските права на трети лица.

6.4. Независно обезбеди техничка способност да ја користите Услугата за нивна страна, како што се пристап до интернет, достапноста на софтвер кој е компатибилен со пренос на информации преку HTTP, и други ресурси.

6.5. Да се биде одговорен за прием и дистрибуција на информации преку технички средства да се обезбеди употреба на Услугата.

7. Наслов на некој изведувач и интелектуална сопственост.

7.1. Корисникот потврдува и се согласува дека Услугата и сите неопходни софтвер поврзани со неа, содржат доверливи информации и се заштитени со закон. Ниту на корисникот ниту кој било друг со помош на корисниците нема да копирате или менувате овој софтвер на Службата; да креирате адаптирано дело од Службата за слободен софтвер; интервенира во софтверот на услуги со цел да се добие програма кодови, сметка и лозинка.

7.2. Сите користат и поставени на веб страната на резултатите од интелектуалните активности (дизајн елементи сајт, симболи, логоа, текстови, слики, илустрации, фотографии и други објекти), а исто така и на сајтот е интелектуална сопственост на нивните соодветни сопственици и се заштитени со закон и меѓународното право во областа на заштитата на правата од интелектуална сопственост.

8.СРОК НА ПОНУДАТА.

8.1. Понудата се смета од денот на објавување на интернет во http://mk.appbox.click/ и важи до отповикување или измена на понудата од страна на Изведувачот.

9.Постапка за изменување и дополнување на Договорот

9.1. Корисникот потврдува и се согласува дека промените во понудата подразбира во ведување на овие промени во затвореник и договори кои се во сила помеѓу корисникот и на изведувачот, и овие промени во сила истовремено со измените и дополнувањата на понудата.

9.2. Преглед на понудата не се прекине затвореникот и работењето на договори помеѓу корисникот и на изведувачот.

10.OТВЕТСТВЕННОСТ СТРАНИ ОГРАНИЧУВАЊА И РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

10.1. Вие сте одговорни за сите пристап до услугите и мерките што се преземаат од страна на нив да се обезбедат услуги, користење на техничките можности, а со тоа го прифаќа целосната одговорност и ризиците поврзани со користењето на услугите од страна на Изведувачот.

10.2. Изведувачот нема да биде одговорен за употреба или корисноста на услугите кои се обезбедуваат во висина наредено од страна на услуги, како и за квалитетот на пристап до услуги преку интернет. Во случај на не-состав на услугите во износ наредено од страна на Службата, на потребите на корисникот, може да престане да ги користи, со потрошените пари нема да бидат вратени или компензирани.

10.3. Под никакви околности нема да биде одговорен за било каква директна или индиректна штета причинета на корисникот за време на употребата или неможноста за користење на услуги, особено, страдале како резултат на грешки, пропусти, прекини, бришење на датотеки, промени на функциите, дефекти, одложувања во работењето пренос на податоци, итни настани кои се случиле не по вина на Изведувачот.

10.4. Во случај на спор или несогласување во врска со извршувањето на овој Договор, договорните страни ќе ги вложат сите напори за да ги решат преку преговори меѓу страните

11. Други услови.

11.1 Можни невалидноста на еден или повеќе услови од договорот не повлекува застареноста на целиот договор или делови од него кои остануваат во сила.

11.2. Корисникот се согласува да Изведувачот во обработка и користење на лични податоци кои можат да станат познати на него во извршувањето на овој Договор.